Rob Dyrdek on Rob Dyrdek's Fantasy Factory.

©2009 MTV Networks