NBA on TNT

Boston Celtics vs. Washington Wizards; Orlando Magic vs. Utah Jazz

Season 5, Ep 8, Aired 12/10/09
8.0
10
9.5
9.0
8.5
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
N/A
Rate Episode
2 votes
Write a Review