Simon & Simon

Baja, Humbug

Season 7, Ep 10, Aired 2/18/88
6.2
10
9.5
9.0
8.5
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
N/A
Rate Episode
12 votes
Write a Review