The Ellen DeGeneres Show

Ashton Kutcher/Ludacris

Season 4, Ep 20, Aired 9/29/06
8.5
10
9.5
9.0
8.5
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
N/A
Rate Episode
6 votes
Write a Review