• S 1: Ep 7 Two Ryoma's
    11/21/01
  • S 1: Ep 6 That Man, Nanjiro Echizen
    11/14/01