Bat Masterson

Season 3 Episode 8

Dakota Showdown

Aired Wednesday 9:30 PM Nov 17, 1960 on NBC

Episode Recap

No recap available.