Celebrity Poker Showdown

Season 7 Episode 5

Tournament 7 Game 5

Aired Tuesday 8:00 PM Nov 10, 2005 on Bravo

Episode Recap

No recap available.