Heartbreak High

Season 6 Episode 11

Episode 181

Aired Unknown Unknown on ABC1

Episode Cast & Crew

 • Stars (60)

  • Ian Bliss
   Andrew Bell (episodes 56 - 78 / season 3 - season 4 / 1994-1995)
  • Deni Gordon
   Rhonda 'Ronnie' Brooks (episodes 67 - 130 / season 4 - season 5 / 1995-1997)
  • Alex Dimitriades
   Nicolas "Nick" Poulos (<i>Gr</i>) (episodes 1 - 38 / season 1 / 1994-1995)
  • Tina Bursill
   Hilary Scheppers (episodes 98 - 133 / season 5 / 1996-1997)
  • Peta Toppano
   Stella Ioannou (<i>Gr</i>) (episodes 9 - 28 / season 1 / 1994)
  • Frederick Miragliotta
   Gerrard Albers (episodes 133 - 150)
  • Rebecca Smart
   Melanie Black (episodes 95 - 136 / season 5 / 1996-1997)
  • Corey Page
   Steve Wiley (episodes 1 - 65 / season 1 - season 3 / 1994-1995)
  • Morna Seres
   Jill Delaine (episodes 153 - 200 / 1997-1998)
  • Lara Cox
   Anita Scheppers (episodes 98 - 210 / season 5 - season 7 / 1996-1999)
  • Mario Gamma
   Peter 'D'espo' D'esposito (episodes 151 - 210 / 1998-1999)
  • Elena Carapetis
   Jackie Kassis (episodes 187 - 210)
  • Peter Sumner
   Les Bailey (episodes 99 - 134 / season 5 / 1996-1997)
  • Ivor Kants
   Roberto Bordino (Season 4- 1994-1996, Recurring previously)
  • Abi Tucker
   Jodie Cooper (episodes 1 - 65 / season 1 - season 3 / 1994-1995)
  • Ada Nicodemou
   Katerina Ioannou (<i>Gr</i>) (episodes 16 - 28, episodes 54 - 130 / season ...
  • Callan Mulvey
   Bogdan Drazic (<i>Youg</i>) (episodes 99 - 210 / season 5 - season 7 / 1996...
  • Sarah Lambert
   Christina Milano (<i>I</i>) (episodes 1 - 26 / season 1 / 1994)
  • John Gregg
   Alan Carson (episodes 187 - 210)
  • Diane Craig
   June Dyson (episodes 69 - 92 / season 4 / 1995-1996)
  • Simon Baker
   Tom Summers [as Baker-Denny] (episodes 80 - 87 / season 4 / 1995-1996)
  • Scott Major
   Peter Rivers (episodes 1 - 65 / season 1 - season 3 / 1994-1995)
  • Jeremy Lindsay Taylor
   Kurt Petersen (episodes 131 - 186 / 1997-1998)
  • Rupert Reid
   Declan Costello (episodes 72 - 104 / season 4 - season 5 / 1995-1996)
  • Danny Raco
   Marco Vialli (episodes 191 - 210)
  • Salvatore Coco
   Con Bordino (<i>I</i>) (episodes 1 - 71 / season 1 - season 3 / 1994-1995)
  • Rel Hunt
   Ryan Scheppers (episodes 98 - 186 / season 5 - season 7 / 1996-1998)
  • Mark Owen-Taylor
   Tim Mason (episodes 201 - 210)
  • Kym Wilson
   Sam Robinson (episodes 29 - 36, episodes 53 - 65 / season 1, season 3 / 199...
  • Stephen O'Rourke
   Jim Deloraine (episodes 1 - 69 / season 1 - season 3 / 1994-1995)
  • Inge Hornstra
   Allie Matts (episodes 55 - 87 / season 3 - season 4 / 1995-1996)
  • Doris Younane
   Yola Fatoush (<i>Lib</i>) (episodes 1 - 52 / season 1 - season 2 / 1994-1995)
  • John Walton
   Nat Delaine (episodes 153 - 185 / 1997-1998)
  • Nathalie Roy
   Sarah Livingston (episodes 139 - 186 / 1997-1998)
  • Nina Liu
   Stephanie Tan / Mai Hem (<i>J</i>) (episodes 104 - 150 (season 5 - season 6...
  • Andrea Moar
   Di Barnett [as Andrea Moor] (episodes 131 - 200 / season 6 - 7 / 1997-1998)
  • Jon Pollard
   Alan Bolton (episodes 66 - 95, recurring character season 1 - season 3 / 19...
  • Marcel Bracks
   Lee Delaine (episodes <i>153 - 200</i> / 1997-1998)
  • Luke Jacobz
   Zac Croft (episodes 187 - 210)
  • Vince Poletto
   Matt Logan (episodes 39 - 97 / season 2 - season 4 / 1995 - 1996)
  • Tai Nguyen
   Jack Tran (<i>J</i>) (episodes 1 - 26 / season 1 / 1994-1995)
  • Jan Adele
   Ruby (episodes 1 - 26 / season 1 / 1994)
  • Despina Caldis
   Effie Poulos (<i>Gr</i>) (episodes 1 - 65 / season 1 - season 3 / 1994-1995)
  • Tara Jakszewicz
   Anastasia 'Stassy' Sumich (<i>Youg</i>) (episodes 73 - 96 / season 4 / 1995...
  • Katherine Halliday
   Rose Malouf (<i>Lib</i>) (episodes 1 - 49 / season 1 - season 2 / 1994-1995)
  • Emma Roche
   Danielle Miller (episodes 1 - 91 / season 1 - season 4 / 1994-1996)
  • Isabella Gutierrez
   Chaka Cardenes (<i>El S</i>) (episodes 1 - 14 / season 1 / 1994)
  • Hugh Baldwin
   Graham Brown (episodes 1 - 26 / season 1 / 1994)
  • Elly Varrenti
   Irini Poulos (<i>Gr</i>) (episodes 01 - 08 / season 01 / 1994)
  • Nico Lathouris
   George Poulos (<i>Gr</i>) (episodes 1 - 30 / season 1 / 1994)
  • See all 60 Stars
 • Recurring Roles (1)

More Info About This Show

Categories

Drama