K-1

Season 1 Episode 319

K-1 World MAX 2009 World Championship Final

Aired Unknown Oct 26, 2009 on
N/A
out of 10
User Rating
0 votes

EPISODE REVIEWS
By TV.com Users

Write A Review

Episode Summary

EDIT
K-1 World MAX 2009 World Championship Final
AIRED:
Masaaki Noiri vs Keisuke Miyamoto Shota Shimada vs Hiroki Akimoto Katsuki Ishida vs Tsukasa Fuji Hiroya vs Ryuya Kusakabe Xu Yan vs Yuichiro Nagashima Giorgio Petrosyan vs Yuya Yamamoto Andy Souwer vs Buakaw Por. Pramuk Yoshihiro Sato vs Yasuhiro Kido Jae Hee Cheon vs Kazuhisa Watanabe Albert Kraus vs Kozo Takeda Gago Drago vs Taishin Kohiruimaki Artur Kyshenko vs Toofan Salafzoon Hinata vs Mike Zambidis Giorgio Petrosyan vs Andy Souwermoreless

Episode Discussion

Join the discussion of this episode Episode Discussion

Trivia, Notes, Quotes and Allusions

See All Trivia, Notes, Quotes and Allusions Trivia & Quotes

Season 1 Episodes

See All
Ep 363
K-1 World Qualifying To...
Ep 362
K-1 World Qualifying To...
Ep 361
K-1 World Qualifying To...
Ep 360
K-1 World Qualification...
Ep 359
K-1 World Grand Prix 20...
Ep 358
K-1 World Grand Prix 20...
Ep 357
K-1 World MAX 2012 Worl...
Ep 351
K-1 World MAX 2011 - 70...
Ep 350
K-1 World MAX 2011 - 63...
Ep 349
Dynamite!! 2010
Ep 348
KOK World GP 2010 Battl...
Ep 347
K-1 World Grand Prix 20...
Ep 346
KOK World Grand Prix 20...
Ep 345
K-1 Scandinavia Rumble ...
Ep 344
K-1 KOK World GP 2010 i...
Ep 343
K-1 World MAX 2010 Final
Ep 342
K-1 World MAX 2010 Fina...
Ep 341
K-1 World Grand Prix 20...
Ep 340
K-1 World Grand Prix 20...
Ep 339
K-1 World MAX 2010 - 70...
Ep 338
K-1 World Grand Prix 20...
Ep 337
K-1 World MAX 2010 - 63...
Ep 336
K-1 World Grand Prix 20...
Ep 335
K-1 World Grand Prix 20...
Ep 334
K-1 World Grand Prix 20...
Ep 333
K-1 World Grand Prix 20...
more