Keroro Gunso

Season 2 Episode 19

Keron vs. Pecopon, Full Showdown!? / Koyuki, Dokki-Dokki First Riceball

Aired Saturday 6:00 PM Aug 05, 2005 on TV Tokyo

Episode Fan Reviews (0)

    SUBMIT REVIEW