Magical DoReMi Forums

TELETOON (ended 2008)

Heal and Hurt

 • Avatar of HitsugayaFan7

  HitsugayaFan7

  [61]Aug 23, 2008
  • member since: 04/28/08
  • level: 9
  • rank: Door Number 2
  • posts: 676
  Heal Onpu

  Hurt Dekipaki

  Onpu 58

  Doremi 32

  Momoko 34

  Aiko 24

  Yada 20

  Hana 24

  Pop 34

  Hazuki 30

  Fami 22

  Nozomi 20

  Majorika 20

  Fujio 22

  Leon 24

  Tôru 22

  Akatsuki 22

  Kotake 20

  Tamaki 22

  Yuji 20

  Mutsumi 20

  Kaori 20

  Yutaka 20

  Majoruka 20

  Queen 22

  The Queen's Predecessor 20

  Keisuke Harukaze 20

  Haruka Harukaze 20

  Akira Fujiwara 20

  Reiko Fujiwara 20

  Koji Senoo 20

  Atsuko Okamura 20

  Tsuyoshi Segawa 20

  Miho Segawa 20

  Kenzo Asuka 20

  Minori Asuka 20

  Seki 20

  Yuki 22

  Yuka 20

  Surumeko 20

  Atarimeko 20

  Hachitaro 20

  Motamota 20

  Dekipaki 4

  Majo Ririka 20

  Dead (out of play)

  Baaya

  Deki

  Mota

  MajoHeart

  Oyajide

  You must be registered and logged in to post a message.
 • Avatar of KotomiIchinose

  KotomiIchinose

  [62]Aug 24, 2008
  • member since: 05/02/08
  • level: 11
  • rank: Red Shirted Lt.
  • posts: 1,144
  Heal Fami

  Hurt Kotake

  Onpu 58

  Doremi 32

  Momoko 34

  Aiko 24

  Yada 20

  Hana 24

  Pop 34

  Hazuki 30

  Fami 24

  Nozomi 20

  Majorika 20

  Fujio 22

  Leon 24

  Tôru 22

  Akatsuki 22

  Kotake 18

  Tamaki 22

  Yuji 20

  Mutsumi 20

  Kaori 20

  Yutaka 20

  Majoruka 20

  Queen 22

  The Queen's Predecessor 20

  Keisuke Harukaze 20

  Haruka Harukaze 20

  Akira Fujiwara 20

  Reiko Fujiwara 20

  Koji Senoo 20

  Atsuko Okamura 20

  Tsuyoshi Segawa 20

  Miho Segawa 20

  Kenzo Asuka 20

  Minori Asuka 20

  Seki 20

  Yuki 22

  Yuka 20

  Surumeko 20

  Atarimeko 20

  Hachitaro 20

  Motamota 20

  Dekipaki 4

  Majo Ririka 20

  Dead (out of play)

  Baaya

  Deki

  Mota

  MajoHeart

  Oyajide

  You must be registered and logged in to post a message.
 • Avatar of KRErina

  KRErina

  [63]Aug 24, 2008
  • member since: 08/11/08
  • level: 6
  • rank: Small Wonder
  • posts: 388
  Heal Hazuki

  Hurt Dekipaki

  Onpu 58

  Doremi 32

  Momoko 34

  Aiko 24

  Yada 20

  Hana 24

  Pop 34

  Hazuki 32

  Fami 24

  Nozomi 20

  Majorika 20

  Fujio 22

  Leon 24

  Tôru 22

  Akatsuki 22

  Kotake 18

  Tamaki 22

  Yuji 20

  Mutsumi 20

  Kaori 20

  Yutaka 20

  Majoruka 20

  Queen 22

  The Queen's Predecessor 20

  Keisuke Harukaze 20

  Haruka Harukaze 20

  Akira Fujiwara 20

  Reiko Fujiwara 20

  Koji Senoo 20

  Atsuko Okamura 20

  Tsuyoshi Segawa 20

  Miho Segawa 20

  Kenzo Asuka 20

  Minori Asuka 20

  Seki 20

  Yuki 22

  Yuka 20

  Surumeko 20

  Atarimeko 20

  Hachitaro 20

  Motamota 20

  Dekipaki 2

  Majo Ririka 20

  Dead (out of play)

  Baaya

  Deki

  Mota

  MajoHeart

  Oyajide

  You must be registered and logged in to post a message.
 • Avatar of Onpuchan

  Onpuchan

  [64]Aug 24, 2008
  • member since: 09/23/06
  • level: 13
  • rank: Regal Beagle
  • posts: 1,465
  Heal Onpu

  Hurt Kotake

  Onpu 60

  Doremi 32

  Momoko 34

  Aiko 24

  Yada 20

  Hana 24

  Pop 34

  Hazuki 32

  Fami 24

  Nozomi 20

  Majorika 20

  Fujio 22

  Leon 24

  Tôru 22

  Akatsuki 22

  Kotake 16

  Tamaki 22

  Yuji 20

  Mutsumi 20

  Kaori 20

  Yutaka 20

  Majoruka 20

  Queen 22

  The Queen's Predecessor 20

  Keisuke Harukaze 20

  Haruka Harukaze 20

  Akira Fujiwara 20

  Reiko Fujiwara 20

  Koji Senoo 20

  Atsuko Okamura 20

  Tsuyoshi Segawa 20

  Miho Segawa 20

  Kenzo Asuka 20

  Minori Asuka 20

  Seki 20

  Yuki 22

  Yuka 20

  Surumeko 20

  Atarimeko 20

  Hachitaro 20

  Motamota 20

  Dekipaki 2

  Majo Ririka 20

  Dead (out of play)

  Baaya

  Deki

  Mota

  MajoHeart

  Oyajide

  You must be registered and logged in to post a message.
 • Avatar of MagicalMomoko

  MagicalMomoko

  [65]Aug 24, 2008
  • member since: 07/18/08
  • level: 8
  • rank: Super-Friend
  • posts: 584
  Heal Momoko

  Kill Dekipaki

  Onpu 60

  Doremi 32

  Momoko 36

  Aiko 24

  Yada 20

  Hana 24

  Pop 34

  Hazuki 32

  Fami 24

  Nozomi 20

  Majorika 20

  Fujio 22

  Leon 24

  Tôru 22

  Akatsuki 22

  Kotake 16

  Tamaki 22

  Yuji 20

  Mutsumi 20

  Kaori 20

  Yutaka 20

  Majoruka 20

  Queen 22

  The Queen's Predecessor 20

  Keisuke Harukaze 20

  Haruka Harukaze 20

  Akira Fujiwara 20

  Reiko Fujiwara 20

  Koji Senoo 20

  Atsuko Okamura 20

  Tsuyoshi Segawa 20

  Miho Segawa 20

  Kenzo Asuka 20

  Minori Asuka 20

  Seki 20

  Yuki 22

  Yuka 20

  Surumeko 20

  Atarimeko 20

  Hachitaro 20

  Motamota 20

  Majo Ririka 20

  Dead (out of play)

  Baaya

  Deki

  Mota

  MajoHeart

  Oyajide

  Dekipaki
  You must be registered and logged in to post a message.
 • Avatar of CSSakura

  CSSakura

  [66]Aug 24, 2008
  • member since: 07/17/08
  • level: 8
  • rank: Super-Friend
  • posts: 566
  Heal Doremi

  Hurt Kotake

  Onpu 60

  Doremi 34

  Momoko 36

  Aiko 24

  Yada 20

  Hana 24

  Pop 34

  Hazuki 32

  Fami 24

  Nozomi 20

  Majorika 20

  Fujio 22

  Leon 24

  Tôru 22

  Akatsuki 22

  Kotake 14

  Tamaki 22

  Yuji 20

  Mutsumi 20

  Kaori 20

  Yutaka 20

  Majoruka 20

  Queen 22

  The Queen's Predecessor 20

  Keisuke Harukaze 20

  Haruka Harukaze 20

  Akira Fujiwara 20

  Reiko Fujiwara 20

  Koji Senoo 20

  Atsuko Okamura 20

  Tsuyoshi Segawa 20

  Miho Segawa 20

  Kenzo Asuka 20

  Minori Asuka 20

  Seki 20

  Yuki 22

  Yuka 20

  Surumeko 20

  Atarimeko 20

  Hachitaro 20

  Motamota 20

  Majo Ririka 20

  Dead (out of play)

  Baaya

  Deki

  Mota

  MajoHeart

  Oyajide

  Dekipaki

  You must be registered and logged in to post a message.
 • Avatar of MewBridget

  MewBridget

  [67]Aug 24, 2008
  • member since: 06/05/08
  • level: 10
  • rank: Holy Level 10!
  • posts: 1,051
  Heal Yada

  Hurt Kotake

  Onpu 60

  Doremi 34

  Momoko 36

  Aiko 24

  Yada 22

  Hana 24

  Pop 34

  Hazuki 32

  Fami 24

  Nozomi 20

  Majorika 20

  Fujio 22

  Leon 24

  Tôru 22

  Akatsuki 22

  Kotake 12

  Tamaki 22

  Yuji 20

  Mutsumi 20

  Kaori 20

  Yutaka 20

  Majoruka 20

  Queen 22

  The Queen's Predecessor 20

  Keisuke Harukaze 20

  Haruka Harukaze 20

  Akira Fujiwara 20

  Reiko Fujiwara 20

  Koji Senoo 20

  Atsuko Okamura 20

  Tsuyoshi Segawa 20

  Miho Segawa 20

  Kenzo Asuka 20

  Minori Asuka 20

  Seki 20

  Yuki 22

  Yuka 20

  Surumeko 20

  Atarimeko 20

  Hachitaro 20

  Motamota 20

  Majo Ririka 20

  Dead (out of play)

  Baaya

  Deki

  Mota

  MajoHeart

  Oyajide

  Dekipaki

  [/QUOTE]
  You must be registered and logged in to post a message.
 • Avatar of Mewlchigo

  Mewlchigo

  [68]Aug 24, 2008
  • member since: 06/03/08
  • level: 10
  • rank: Holy Level 10!
  • posts: 1,243
  Heal Queen

  Hurt Kotake

  Onpu 60

  Doremi 34

  Momoko 36

  Aiko 24

  Yada 22

  Hana 24

  Pop 34

  Hazuki 32

  Fami 24

  Nozomi 20

  Majorika 20

  Fujio 22

  Leon 24

  Tôru 22

  Akatsuki 22

  Kotake 10

  Tamaki 22

  Yuji 20

  Mutsumi 20

  Kaori 20

  Yutaka 20

  Majoruka 20

  Queen 24

  The Queen's Predecessor 20

  Keisuke Harukaze 20

  Haruka Harukaze 20

  Akira Fujiwara 20

  Reiko Fujiwara 20

  Koji Senoo 20

  Atsuko Okamura 20

  Tsuyoshi Segawa 20

  Miho Segawa 20

  Kenzo Asuka 20

  Minori Asuka 20

  Seki 20

  Yuki 22

  Yuka 20

  Surumeko 20

  Atarimeko 20

  Hachitaro 20

  Motamota 20

  Majo Ririka 20

  Dead (out of play)

  Baaya

  Deki

  Mota

  MajoHeart

  Oyajide

  Dekipaki

  You must be registered and logged in to post a message.
 • Avatar of OjamajoRini

  OjamajoRini

  [69]Aug 24, 2008
  • member since: 01/18/08
  • level: 13
  • rank: Regal Beagle
  • posts: 1,551
  Heal Onpu

  Hurt Kotake

  Onpu 62

  Doremi 34

  Momoko 36

  Aiko 24

  Yada 22

  Hana 24

  Pop 34

  Hazuki 32

  Fami 24

  Nozomi 20

  Majorika 20

  Fujio 22

  Leon 24

  Tôru 22

  Akatsuki 22

  Kotake 8

  Tamaki 22

  Yuji 20

  Mutsumi 20

  Kaori 20

  Yutaka 20

  Majoruka 20

  Queen 24

  The Queen's Predecessor 20

  Keisuke Harukaze 20

  Haruka Harukaze 20

  Akira Fujiwara 20

  Reiko Fujiwara 20

  Koji Senoo 20

  Atsuko Okamura 20

  Tsuyoshi Segawa 20

  Miho Segawa 20

  Kenzo Asuka 20

  Minori Asuka 20

  Seki 20

  Yuki 22

  Yuka 20

  Surumeko 20

  Atarimeko 20

  Hachitaro 20

  Motamota 20

  Majo Ririka 20

  Dead (out of play)

  Baaya

  Deki

  Mota

  MajoHeart

  Oyajide

  Dekipaki

  [/QUOTE]
  You must be registered and logged in to post a message.
 • Avatar of NagisaFurukawa

  NagisaFurukawa

  [70]Aug 24, 2008
  • member since: 05/03/08
  • level: 13
  • rank: Regal Beagle
  • posts: 1,598
  Heal Aiko

  Hurt Yuji

  Onpu 62

  Doremi 34

  Momoko 36

  Aiko 26

  Yada 22

  Hana 24

  Pop 34

  Hazuki 32

  Fami 24

  Nozomi 20

  Majorika 20

  Fujio 22

  Leon 24

  Tôru 22

  Akatsuki 22

  Kotake 8

  Tamaki 22

  Yuji 18

  Mutsumi 20

  Kaori 20

  Yutaka 20

  Majoruka 20

  Queen 24

  The Queen's Predecessor 20

  Keisuke Harukaze 20

  Haruka Harukaze 20

  Akira Fujiwara 20

  Reiko Fujiwara 20

  Koji Senoo 20

  Atsuko Okamura 20

  Tsuyoshi Segawa 20

  Miho Segawa 20

  Kenzo Asuka 20

  Minori Asuka 20

  Seki 20

  Yuki 22

  Yuka 20

  Surumeko 20

  Atarimeko 20

  Hachitaro 20

  Motamota 20

  Majo Ririka 20

  Dead (out of play)

  Baaya

  Deki

  Mota

  MajoHeart

  Oyajide

  Dekipaki

  You must be registered and logged in to post a message.
 • Avatar of HitsugayaFan7

  HitsugayaFan7

  [71]Aug 24, 2008
  • member since: 04/28/08
  • level: 9
  • rank: Door Number 2
  • posts: 676
  Heal Onpu

  Hurt Kotake

  Onpu 64

  Doremi 34

  Momoko 36

  Aiko 26

  Yada 22

  Hana 24

  Pop 34

  Hazuki 32

  Fami 24

  Nozomi 20

  Majorika 20

  Fujio 22

  Leon 24

  Tôru 22

  Akatsuki 22

  Kotake 6

  Tamaki 22

  Yuji 18

  Mutsumi 20

  Kaori 20

  Yutaka 20

  Majoruka 20

  Queen 24

  The Queen's Predecessor 20

  Keisuke Harukaze 20

  Haruka Harukaze 20

  Akira Fujiwara 20

  Reiko Fujiwara 20

  Koji Senoo 20

  Atsuko Okamura 20

  Tsuyoshi Segawa 20

  Miho Segawa 20

  Kenzo Asuka 20

  Minori Asuka 20

  Seki 20

  Yuki 22

  Yuka 20

  Surumeko 20

  Atarimeko 20

  Hachitaro 20

  Motamota 20

  Majo Ririka 20

  Dead (out of play)

  Baaya

  Deki

  Mota

  MajoHeart

  Oyajide

  Dekipaki

  [/QUOTE]
  You must be registered and logged in to post a message.
 • Avatar of LuckyRyoko

  LuckyRyoko

  [72]Aug 24, 2008
  • member since: 03/03/08
  • level: 11
  • rank: Red Shirted Lt.
  • posts: 1,178
  Heal Hazuki

  Hurt Kotake

  Onpu 64

  Doremi 34

  Momoko 36

  Aiko 26

  Yada 22

  Hana 24

  Pop 34

  Hazuki 34

  Fami 24

  Nozomi 20

  Majorika 20

  Fujio 22

  Leon 24

  Tôru 22

  Akatsuki 22

  Kotake 4

  Tamaki 22

  Yuji 18

  Mutsumi 20

  Kaori 20

  Yutaka 20

  Majoruka 20

  Queen 24

  The Queen's Predecessor 20

  Keisuke Harukaze 20

  Haruka Harukaze 20

  Akira Fujiwara 20

  Reiko Fujiwara 20

  Koji Senoo 20

  Atsuko Okamura 20

  Tsuyoshi Segawa 20

  Miho Segawa 20

  Kenzo Asuka 20

  Minori Asuka 20

  Seki 20

  Yuki 22

  Yuka 20

  Surumeko 20

  Atarimeko 20

  Hachitaro 20

  Motamota 20

  Majo Ririka 20

  Dead (out of play)

  Baaya

  Deki

  Mota

  MajoHeart

  Oyajide

  Dekipaki

  You must be registered and logged in to post a message.
 • Avatar of Onpuchan

  Onpuchan

  [73]Aug 24, 2008
  • member since: 09/23/06
  • level: 13
  • rank: Regal Beagle
  • posts: 1,465
  Heal Onpu

  Hurt Yuji

  Onpu 66

  Doremi 34

  Momoko 36

  Aiko 26

  Yada 22

  Hana 24

  Pop 34

  Hazuki 34

  Fami 24

  Nozomi 20

  Majorika 20

  Fujio 22

  Leon 24

  Tôru 22

  Akatsuki 22

  Kotake 4

  Tamaki 22

  Yuji 16

  Mutsumi 20

  Kaori 20

  Yutaka 20

  Majoruka 20

  Queen 24

  The Queen's Predecessor 20

  Keisuke Harukaze 20

  Haruka Harukaze 20

  Akira Fujiwara 20

  Reiko Fujiwara 20

  Koji Senoo 20

  Atsuko Okamura 20

  Tsuyoshi Segawa 20

  Miho Segawa 20

  Kenzo Asuka 20

  Minori Asuka 20

  Seki 20

  Yuki 22

  Yuka 20

  Surumeko 20

  Atarimeko 20

  Hachitaro 20

  Motamota 20

  Majo Ririka 20

  Dead (out of play)

  Baaya

  Deki

  Mota

  MajoHeart

  Oyajide

  Dekipaki

  Edited on 08/24/2008 2:49pm
  You must be registered and logged in to post a message.
 • Avatar of MewBridget

  MewBridget

  [74]Aug 24, 2008
  • member since: 06/05/08
  • level: 10
  • rank: Holy Level 10!
  • posts: 1,051
  Heal Hana

  Hurt Yuji

  Onpu 66

  Doremi 34

  Momoko 36

  Aiko 26

  Yada 22

  Hana 26

  Pop 34

  Hazuki 34

  Fami 24

  Nozomi 20

  Majorika 20

  Fujio 22

  Leon 24

  Tôru 22

  Akatsuki 22

  Kotake 4

  Tamaki 22

  Yuji 14

  Mutsumi 20

  Kaori 20

  Yutaka 20

  Majoruka 20

  Queen 24

  The Queen's Predecessor 20

  Keisuke Harukaze 20

  Haruka Harukaze 20

  Akira Fujiwara 20

  Reiko Fujiwara 20

  Koji Senoo 20

  Atsuko Okamura 20

  Tsuyoshi Segawa 20

  Miho Segawa 20

  Kenzo Asuka 20

  Minori Asuka 20

  Seki 20

  Yuki 22

  Yuka 20

  Surumeko 20

  Atarimeko 20

  Hachitaro 20

  Motamota 20

  Majo Ririka 20

  Dead (out of play)

  Baaya

  Deki

  Mota

  MajoHeart

  Oyajide

  Dekipaki

  [/QUOTE]
  You must be registered and logged in to post a message.
 • Avatar of KotomiIchinose

  KotomiIchinose

  [75]Aug 24, 2008
  • member since: 05/02/08
  • level: 11
  • rank: Red Shirted Lt.
  • posts: 1,144
  Heal Pop

  Hurt Yuji

  Onpu 66

  Doremi 34

  Momoko 36

  Aiko 26

  Yada 22

  Hana 26

  Pop 36

  Hazuki 34

  Fami 24

  Nozomi 20

  Majorika 20

  Fujio 22

  Leon 24

  Tôru 22

  Akatsuki 22

  Kotake 4

  Tamaki 22

  Yuji 12

  Mutsumi 20

  Kaori 20

  Yutaka 20

  Majoruka 20

  Queen 24

  The Queen's Predecessor 20

  Keisuke Harukaze 20

  Haruka Harukaze 20

  Akira Fujiwara 20

  Reiko Fujiwara 20

  Koji Senoo 20

  Atsuko Okamura 20

  Tsuyoshi Segawa 20

  Miho Segawa 20

  Kenzo Asuka 20

  Minori Asuka 20

  Seki 20

  Yuki 22

  Yuka 20

  Surumeko 20

  Atarimeko 20

  Hachitaro 20

  Motamota 20

  Majo Ririka 20

  Dead (out of play)

  Baaya

  Deki

  Mota

  MajoHeart

  Oyajide

  Dekipaki

  Edited on 08/24/2008 5:09pm
  You must be registered and logged in to post a message.
 • Avatar of MagicalMomoko

  MagicalMomoko

  [76]Aug 24, 2008
  • member since: 07/18/08
  • level: 8
  • rank: Super-Friend
  • posts: 584
  Heal Momoko

  Hurt Kotake

  Onpu 66

  Doremi 34

  Momoko 38

  Aiko 26

  Yada 22

  Hana 26

  Pop 36

  Hazuki 34

  Fami 24

  Nozomi 20

  Majorika 20

  Fujio 22

  Leon 24

  Tôru 22

  Akatsuki 22

  Kotake 2

  Tamaki 22

  Yuji 12

  Mutsumi 20

  Kaori 20

  Yutaka 20

  Majoruka 20

  Queen 24

  The Queen's Predecessor 20

  Keisuke Harukaze 20

  Haruka Harukaze 20

  Akira Fujiwara 20

  Reiko Fujiwara 20

  Koji Senoo 20

  Atsuko Okamura 20

  Tsuyoshi Segawa 20

  Miho Segawa 20

  Kenzo Asuka 20

  Minori Asuka 20

  Seki 20

  Yuki 22

  Yuka 20

  Surumeko 20

  Atarimeko 20

  Hachitaro 20

  Motamota 20

  Majo Ririka 20

  Dead (out of play)

  Baaya

  Deki

  Mota

  MajoHeart

  Oyajide

  Dekipaki

  [/QUOTE]
  You must be registered and logged in to post a message.
 • Avatar of KRErina

  KRErina

  [77]Aug 24, 2008
  • member since: 08/11/08
  • level: 6
  • rank: Small Wonder
  • posts: 388
  Heal Onpu

  Kill Kotake

  Onpu 68

  Doremi 34

  Momoko 38

  Aiko 26

  Yada 22

  Hana 26

  Pop 36

  Hazuki 34

  Fami 24

  Nozomi 20

  Majorika 20

  Fujio 22

  Leon 24

  Tôru 22

  Akatsuki 22

  Tamaki 22

  Yuji 12

  Mutsumi 20

  Kaori 20

  Yutaka 20

  Majoruka 20

  Queen 24

  The Queen's Predecessor 20

  Keisuke Harukaze 20

  Haruka Harukaze 20

  Akira Fujiwara 20

  Reiko Fujiwara 20

  Koji Senoo 20

  Atsuko Okamura 20

  Tsuyoshi Segawa 20

  Miho Segawa 20

  Kenzo Asuka 20

  Minori Asuka 20

  Seki 20

  Yuki 22

  Yuka 20

  Surumeko 20

  Atarimeko 20

  Hachitaro 20

  Motamota 20

  Majo Ririka 20

  Dead (out of play)

  Baaya

  Deki

  Mota

  MajoHeart

  Oyajide

  Dekipaki

  Kotake
  You must be registered and logged in to post a message.
 • Avatar of CSSakura

  CSSakura

  [78]Aug 24, 2008
  • member since: 07/17/08
  • level: 8
  • rank: Super-Friend
  • posts: 566
  Heal Momoko

  Hurt Yuji

  Onpu 68

  Doremi 34

  Momoko 40

  Aiko 26

  Yada 22

  Hana 26

  Pop 36

  Hazuki 34

  Fami 24

  Nozomi 20

  Majorika 20

  Fujio 22

  Leon 24

  Tôru 22

  Akatsuki 22

  Tamaki 22

  Yuji 10

  Mutsumi 20

  Kaori 20

  Yutaka 20

  Majoruka 20

  Queen 24

  The Queen's Predecessor 20

  Keisuke Harukaze 20

  Haruka Harukaze 20

  Akira Fujiwara 20

  Reiko Fujiwara 20

  Koji Senoo 20

  Atsuko Okamura 20

  Tsuyoshi Segawa 20

  Miho Segawa 20

  Kenzo Asuka 20

  Minori Asuka 20

  Seki 20

  Yuki 22

  Yuka 20

  Surumeko 20

  Atarimeko 20

  Hachitaro 20

  Motamota 20

  Majo Ririka 20

  Dead (out of play)

  Baaya

  Deki

  Mota

  MajoHeart

  Oyajide

  Dekipaki

  Kotake[/QUOTE]
  You must be registered and logged in to post a message.
 • Avatar of Mewlchigo

  Mewlchigo

  [79]Aug 25, 2008
  • member since: 06/03/08
  • level: 10
  • rank: Holy Level 10!
  • posts: 1,243
  Heal Yada

  Hurt Yuji

  Onpu 68

  Doremi 34

  Momoko 40

  Aiko 26

  Yada 24

  Hana 26

  Pop 36

  Hazuki 34

  Fami 24

  Nozomi 20

  Majorika 20

  Fujio 22

  Leon 24

  Tôru 22

  Akatsuki 22

  Tamaki 22

  Yuji 8

  Mutsumi 20

  Kaori 20

  Yutaka 20

  Majoruka 20

  Queen 24

  The Queen's Predecessor 20

  Keisuke Harukaze 20

  Haruka Harukaze 20

  Akira Fujiwara 20

  Reiko Fujiwara 20

  Koji Senoo 20

  Atsuko Okamura 20

  Tsuyoshi Segawa 20

  Miho Segawa 20

  Kenzo Asuka 20

  Minori Asuka 20

  Seki 20

  Yuki 22

  Yuka 20

  Surumeko 20

  Atarimeko 20

  Hachitaro 20

  Motamota 20

  Majo Ririka 20

  Dead (out of play)

  Baaya

  Deki

  Mota

  MajoHeart

  Oyajide

  Dekipaki

  Kotake

  You must be registered and logged in to post a message.
 • Avatar of NagisaFurukawa

  NagisaFurukawa

  [80]Aug 25, 2008
  • member since: 05/03/08
  • level: 13
  • rank: Regal Beagle
  • posts: 1,598
  Heal Hazuki

  Hurt Yuji

  Onpu 68

  Doremi 34

  Momoko 40

  Aiko 26

  Yada 24

  Hana 26

  Pop 36

  Hazuki 36

  Fami 24

  Nozomi 20

  Majorika 20

  Fujio 22

  Leon 24

  Tôru 22

  Akatsuki 22

  Tamaki 22

  Yuji 6

  Mutsumi 20

  Kaori 20

  Yutaka 20

  Majoruka 20

  Queen 24

  The Queen's Predecessor 20

  Keisuke Harukaze 20

  Haruka Harukaze 20

  Akira Fujiwara 20

  Reiko Fujiwara 20

  Koji Senoo 20

  Atsuko Okamura 20

  Tsuyoshi Segawa 20

  Miho Segawa 20

  Kenzo Asuka 20

  Minori Asuka 20

  Seki 20

  Yuki 22

  Yuka 20

  Surumeko 20

  Atarimeko 20

  Hachitaro 20

  Motamota 20

  Majo Ririka 20

  Dead (out of play)

  Baaya

  Deki

  Mota

  MajoHeart

  Oyajide

  Dekipaki

  Kotake

  You must be registered and logged in to post a message.