Naruto

Season 3 Episode 101

Gotta See! Gotta Know! Kakashi Sensei's True Face!

Aired Thursday 7:30 PM Aug 17, 2007 on TV Tokyo

Episode Fan Reviews (0)

    SUBMIT REVIEW