Naruto

Season 3 Episode 101

Gotta See! Gotta Know! Kakashi Sensei's True Face!

0
Aired Thursday 7:30 PM Aug 17, 2007 on TV Tokyo

Episode Fan Reviews (0)

  SUBMIT REVIEW
  Tuesday
  No results found.
  Wednesday
  No results found.
  Thursday
  No results found.