The Ellen DeGeneres Show

Season 7 Episode 58

Lady Gaga/Kim Douglas

Aired Weekdays Nov 27, 2009 on NBC

Episode Fan Reviews (0)

    SUBMIT REVIEW