Voyage to the Bottom of the Sea

Season 2 Episode 17

The Phantom Strikes

Aired Monday 7:30 PM Jan 16, 1966 on ABC

Episode Recap

No recap available.